Takip Et

Analiz

Kapitalist Sistem Felaketler Üretirken; Sosyalist Toplum İnsanın ve Doğanın Garantisidir

Emperyalist kapitalist barbarlık altında sağlıksız yaşam koşullarında yarı ölüler olarak az yaşamak, katledilmiş doğada felaketlerle yok olup gitmektense, sosyalizm ve Komünizm’de tamamen özgür, onurlu ve sağlıklı uzun yaşam için mücadele etmek insanlık için yeğ olmalıdır

Başlık edindiğimiz iddia, dayanaksız ve soyut söyleme dayalı bir manipülasyon değil, bizzat gerçeğin dillendirilmesidir ki, bu propaganda bugün Komünistlerin öne çıkarması gereken derin bir içeriğe sahiptir. Meselenin çok geniş ve ayrıntılı olarak ortaya koyulup izah edilmesi, dolayısıyla bilimsel verilerle kanıtlanması mümkündür. Ancak biz burada bu geniş ve ayrıntılı tartışmaya girmeden, çok daha çıplak biçimde meselenin özünü anlatmaya çalışacağız ya da meseleyi anlaşılır biçimiyle ortaya koymakla yetineceğiz.

Geniş muhtevaya sahip konuları kısa cümlelerle özetleyip aktarmaya çalışacağız. Mülkiyet edinme hakkı özel mülkiyet edinme hakkıdır. Bu hakkın temel alınıp meşru sayıldığı gerici sınıf sistemlerinde özel mülkiyet hırsının kabarması kaçınılmaz olur. Özel mülkiyet edinme hakkıyla başlayan özel mülkiyetçi hırsın kabarması ve imtiyazlar elde edilerek olguya dönüşmesi süreci kaçınılmaz olarak siyasi zeminde egemenlik ve tahakküm olgusunu gündeme getirir, nüfuz ve baskıya dönüşür. Egemenlik ve tahakkümün devreye girdiği yerde ise, egemenliğin büyük hegemonya sevdasına dönüşmesi, daha büyük sömürü ve karların elde edilmesi, sömürgecilik ve biçimleri ve bütün bunlar uğruna her yolun mubah sayılarak talan ve hegemonya hırsının derinleşmesiyle insani değerlerin yerine paranın geçmesine, insani değerler yerine gerici çıkarların hüküm sürmesi gündeme gelir. Egemenin kar ve sömürü ‘‘hakkı‘‘, egemenin nüfuz ve hegemonya tiranlığı, tüm toplum ve insanlığın üstüne ve önüne çıkar. Bugün yaşanılan dünya bundan azını değil ama fazlasını kanıtlayarak gösterir. Kapitalist sistem, küresel ısınma denilen vakayla canlı-cansız dünyanın ekolojik sistemini alt-üst etmiş, insanlığı ve dünyayı büyük felaketlerin eşiğine getirmiştir. Yaşanılan doğa afetleri ve yaşanacak olan felaketleri burjuva bilim insanları da alenen açıklayıp ifade etmektedir. Yaşamın geldiği felaket eşiği kaba bir ajitasyon değil, yaşanan ve derinleşerek yaşanacak gerçeğin ta kendisidir. Özcesi, kapitalist sistemin ürünü olarak insanlığın ve dünyanın yüz yüze geldiği felaket eşiği, salt bir Komünist fitne olarak savuşturulamayacak kadar çıplak biçimde gözlenebilen gerçektir.  

Bilcümle gerici sınıf sistemleri ve özellikle de emperyalist kapitalist sistem yukarıda söylediklerimizi birebir uygular, gerçekleştirir ve yaşatır. Yaşatmaktadır. Kapitalistler, artı-değer sömürüsü ya da azami kar ilkesiyle uyguladıkları vahşi sömürü ve talandan, yayılmacı sömürgeci barbar  politikalarından vb vs sağladıkları haksız kazanç, imtiyaz ve karından değil, üstelik egemenliklerinden de değil, yalnızca ve yalnızca kar paylarından biraz az bir parça vazgeçmemek için, insana uyguladıkları baskı ve zulümden, sebep oldukları açlık ve kıyımlardan geri adım atmamak bir yana, insan doğasını-doğayı hunharca katletmekten, eko-sistemi çökertmekten bir an bile geri durmamaktadırlar. Doğa ve insana zararsız veya daha az zararlı üretim faaliyeti mümkün olduğu halde, karlarını azaltmamak için havayı kirletmekte, suyu kirletmekte, toprağı kirletmekte, tohum ve gıdaları zehirleyip yok etmekte, insan ve canlıların sağlıklı yaşamını ortadan kaldırarak   katletmektedir. Fabrikaların bacalarına para harcamamak, dolayısıyla karını azaltmamak için filtre takmamakta, emisyona dönük faaliyette bulunmamaktadırlar. Doğaya zararsız enerji türleri ve geri dönüşümlü teknolojiler olmasına karşın, bu kapitalistler karlarının azıcık azalmaması için, bunları kullanmamakta, doğayı geri dönülmez tahribatlara maruz bırakan teknolojiler, enerji türleri kullanmaktadırlar. Elektrikli araçlar üretildiği halde, ozon tabakasının delinmesinde ve iklimsel ısınmanın büyümesinde etkili olarak katı yakıt kullanmakta, bunların atıklarının yol açtığı sonuçlarla buzulların büyük hızla erimesine vb vs yol açmaktadırlar… Uzatmaya gerek yok ki, bütün bunlar yukarıda dediğimiz gibi en özet ve çıplak biçimiyle, kapitalist sistemin gerçek yüzünü ve insanlığa, insan yaşamına, çocuklara, tüm canlı yaşama-dünyaya reva gördüğü gerçekler ya da onun mahareti olan sonuçlardır. Ki, önlemedikleri veya önlem alınmadığı taktirde bu felaketlerin derinleşerek daha da büyüyeceği bilim insanların araştırmalarla ortaya koyduklarıyla kesindir. Bazı kara parçalarının sular altında kalmaya başladığı, buzulların kaç kat hızla eridiği, kuraklık tehlikesinin kapıyı çaldığı, insanların değişik hastalık türleriyle öldüğü, bu ölümlerin arttığı, kimi canlı türlerinin yok olmakla yüzyüze olduğu, kirli su, kirli hava, kirli-zehirli toprak ve zehirlenmiş gıdalarla insanların sağlıklarının kapitalist kara feda edildiği  vb vs gözü-kulağı olan herkesin takip edip bildiği bir kısım gerçeklerdir. Ve Kapitalist sistemin ürünü gerçeklerdir. Bu da itiraz edilemez kadar kesin gerçektir. Kapitalizm tahrip eder, kapitalizm tüketir, kapitalizm yok eder, kapitalizm felaket getirir, kapitalizm öldürür! Bu tartışma götürmez doğrudur…

Kapitalizmin alternatifi Sosyalizm ve Komünizm neyi sağlar, doğaya ne getirir, insana-insanlığa ne verir? Kapitalizmin tersine Sosyalizm ve Komünizm, insanı üstün tutup insan merkezli olduğu kadar, doğaya zarar vermez, onu korumayı insan merkezli anlayışının gereği olarak benimser, uygular. Sosyalizm sınıf farklılıkları ve sınıfları ortadan kaldırmayı hedefler ve Komünist toplum aşamasında sınıfları, sömürüyü, sınırları ortadan kaldırır. Komünist toplumda ve onun ön aşaması olan Sosyalist toplumda, özel mülkiyet denen şey ortadan kalkar ve bunun sonuçları da ortadan kalkar. Kar, sömürü, talan, gerici egemenlik ve tahakkümden söz edilmez. Daha yalın olarak söylersek; sosyalizm de dahil, Komünist toplumda doğa tahrip edilmez, ekolojik yıkım yapılmaz, doğaya zararlı üretim ve çalışmalar yürütülmez, bu tür teknolojiler kullanılmaz. Doğaya zararsız olan enerji ve teknoloji türleri kullanılır. Bencil gerici kar amacı olmadığı için, insan havasını, suyunu, toprağını kirletip çoraklaştırmaz, gıdasını zehirlemez, genleriyle oynamaz, doğal üretim ve gıdayı kullanır. Kirletilmemiş, hava, su ve toprak şartlarında yaşayan, gıdası zehirlenmemiş, bilakis doğal beslenen insan çok daha sağlıklı olup korunmuş uygun doğaya sahip olur. Bütün bunlar doğa ve insan yaşamını kısıtlayıp yok etmenin tersine, bu yaşamı uzatır. Öte tarafta, yine kapitalizmin kar hırsına bağlı olarak geliştirdiği ve sebep olduğu hastalıklar, bu hastalıkların ilaç satımı için tedavi edilmesi mümkün olduğu halde tedavi etmeyerek ilaca bağlı kılınarak karın amaçlanması vahşiliği, kullandığı ilaç türü ve tedavi teknolojisi gibi bir dizi insan düşmanı ve kar yanlısı özelliği, sosyalist toplum ve Komünist toplumda tam tersine dönüşerek insan sağlığının esas alınıp ömrünün uzatılmasıyla anlam kazanır. Kapitalizmin tıbbi ve diğer bilimsel gelişmeleri egemenlik ve karları uğruna köstekleyerek insanlığın hizmetine değil, karlarının hizmetinde ele alması gerçeğini, Sosyalist ve Komünist toplum tam tersine ele alarak insana yararlı her teknoloji, tıp ve bilimin gelişmesinin önünü sınırsızca açarak insan yaşamı ve sağlığını devasa ölçülerde ileri düzeylere çıkarır. Her şeyi insan ve doğa merkezli ele alıp geliştiren Sosyalizm ve Komünizm şartlarında, hava-su-toprak-gıda-doğa unsurlarındaki politikalar insan ve doğa ömrünü katbe kat uzatmaya yeterken, tıbbi-bilimsel gelişmelerde sağlanacak çığırsal gelişmeler insan ömrünü tasavvur edemeyeceğimiz ölçülerde uzatabilir. Hatta Komünist toplum ölümsüzlüğü bile vaad edebilir bir gelişmişlik çağı olacaktır…

İnsana ve yaşamına bütün bunları sağlayacak olan Sosyalizm ve Komünizm için insanların savaşmaması insanın handikabıdır. Emperyalist kapitalist barbarlık altında sağlıksız yaşam koşullarında yarı ölüler olarak az yaşamak, katledilmiş doğada felaketlerle yok olup gitmektense, sosyalizm ve Komünizm’de tamamen özgür, onurlu ve sağlıklı uzun yaşam için mücadele etmek insanlık için yeğ olmalıdır!…

Günün Haberleri

Analiz konulu diğer haberler